Privatumo politika

Versija: 2020-03-25

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Findesk paslaugomis.

Prieš pateikiant parašiką prašome atidžiai susipažinti su šia privatumo politika. Jeigu nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame neteikti paraiškos.

UAB Findeskas, juridinio asmens kodas 305454981, adresas Elektrinės g. 8, Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau – Findesk arba mes), el. paštas: info@findesk.lt veikia kaip priklausomas bankų bei kredito įstaigų (toliau – Kredito įstaigos) su kuriomis bendradarbiauja tarpininkas ir renka bei tvarko Jūsų duomenis bankų ir/ar kredito įstaigų nustatyta tvarka, kurie yra Jūsų asmens duomenų valdytojai.

  1. Kokius asmens duomenis renkame?
    1.1 Renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi:
Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų tvarkymo pagrindai
Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Jūsų prašymo įgyvendinimo tikslu prieš sudarant sutartį su Kredito įstaiga siekiant nustatyti Jūsų finansinius poreikius.  Jūsų prašymo pagrindu.
Jūsų gaunamų pajamų dydis bei rūšis, esamų įsiskolinimų dydis, pageidaujamo kredito dydis, Jūsų kita savanoriškai pateikta informacija, kuri Jūsų manymu yra reikšminga. Siekdami įgyvendinti Jūsų prašymą ir veikdami kaip finansiniai tarpininkai tarp Jūsų ir Kredito įstaigų galime susisiekti su Jumis telefonu bei kitomis ryšio priemonėmis ir paprašyti Jūsų pateikti papildomus duomenis, tokius kaip identifikaciniai duomenys, finansiniai duomenys, socio-demografiniai duomenys, kuriuos perduosime atitinkamai Kredito įstaigai tikslu sudaryti su Jumis finansavimo sutartį.

Jūsų asmens tapatybės patikrinimą, kreditingumo vertinimą bei kitų asmens duomenų būtinų finansavimui suteikti tvarkymą atlieka Kredito įstaigos. Prieš pateikiant paraišką rekomenduojame susipažinti su atitinkamos Kredito įstaigos politiką dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo. Su atitinkamų Kredito įstaigų privatumo politikomis galite susipažinti čia:

Nr. Kredito davėjai Nuoroda į privatumo politiką
1. UAB SB lizingas (įm.k. 234995490) https://www.sblizingas.lt/duomenu-apsaugos-politika/
2. AS Inbank filialas (įm.k. 305340173) https://www.mokilizingas.lt/privatumo-politika

 

Elektroninio pašto adresas

Jūsų supažindinimo su mūsų veikla bei jos naujienomis,   bendrinių bei specialiai Jums pritaikytų pasiūlymų teikimo tikslu

Jūsų sutikimo pagrindu

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą susisiekdami su mumis el. paštu info@findesk.lt

Rinkodaros slapukų duomenys

Jūsų supažindinimo su mūsų veikla bei jos naujienomis,   bendrinių bei specialiai Jums pritaikytų pasiūlymų teikimo tikslu.

Jūsų sutikimo pagrindu

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą susisiekdami su mumis el. paštu info@findesk.lt.

Analitinių, statistinių bei funkcinių slapukų duomenys

Mūsų veiklos analizės bei statistikos tikslais

Teisėto intereso pagrindu

 

2. Ar galiu nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudotis Findesk interneto svetine?
2.1. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu. Tačiau, neturint privalomų duomenų neturime galimybės įgyvendinti Jūsų prašymo.
3. Kam perduodami jūsų asmens duomenys?
3.1. Siekdami įgyvendinti Jūsų prašymą, mes perduodame Jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini siekiant tinkamai suteikti Jums paslaugas.
3.2. Mes veikiame kaip priklausomi bankų ir/ar kredito įstaigų atstovai ir Jūsų asmens duomenimis perduodame bankams ir/ ar kredito įstaigoms su kuriais esame sudarę sutartis ir esame įtraukti į tokių bankų ir/ ar kredito įstaigų priklausomų agentų sąrašus. Jūsų asmens duomenys perduodami bankams tiek, kiek būtina norint tinkamai įvykdyti Jūsų prašymą.
3.3. Bankai Jūsų asmens duomenis tvarko atitinkamo banko nustatyta tvarka, todėl prieš pateikiant paraišką rekomenduojame atidžiai perskaityti atitinkamų bankų asmens duomenų tvarkymo politikas.
3.4. Teisinio proceso atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.5. Taip pat galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims, kai esame įsitikinę, kad yra būtina atsakyti į teisėtus vyriausybės institucijų reikalavimus ar teisinių procesų atvejais (kaip antai teismo įsakymas, kratos orderis ar šaukimas į teismą).
3.6. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jūsų asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos:
3.6.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
3.6.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;
3.6.3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;
3.6.4. Partneriai užtikrina asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“.
4. Kiek laiko saugome asmens duomenis?
4.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina Jūsų prašymui įgyvendinti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.
5. Kokios yra mano teisės ir kaip jas galiu įgyvendinti?
5.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas teises:
5.1.1. Teisė susipažinti su apie Jus tvarkomais asmens duomenimis ir gauti apie Jus tvarkomų duomenų kopiją. Ši teisė suteikia jums galimybę gauti apie Jus turimų ir tvarkomų asmens duomenų kopiją.
5.1.2. Teisė prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis: ši teisė suteikia galimybę prašyti ištaisyti netikslius bei papildyto neišsamius apie Jus tvarkomus Asmens duomenis.
5.1.3. Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti duotą sutikimą. Ši teisė suteikia Jums galimybę bet kada atšaukti duotą sutikimą, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis, kurie buvo tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.
5.1.4. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą. Ši teisė suteikia jums galimybę paprašyti mūsų sustabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Atminkite, kad tokie prašymai gali sukelti situaciją, kad mes negalėsime įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų prieš jus ar sudaryti su jumis sutarties. Tokiu atveju apie tai pranešime.
5.1.5. Teisė į asmens duomenų perkeliamumą. Ši teisė suteikia jums galimybę paprašyti mūsų pateikti Jūsų Asmens duomenis struktūrizuotu, kompiuterio skaitymo formatu, kurį vėliau galėsite perduoti kitam tinkamam duomenų valdytojui. Atminkite, kad ši teisė taikoma tik automatizuotai informacijai, kurią jūs iš pradžių perdavėte mums naudoti ir sutikote, kad ji būtų naudojama.
5.1.6. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis: Ši teisė suteikia jums galimybę paprašyti ištrinti ar pašalinti asmens duomenis tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi nesant teisėto pagrindo arba tuos duomenis, kurie tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.
5.1.7. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai.
5.2. Savo teises Jūs galite įgyvendinti kreipdamiesi į mus el. paštu: info@findesk.lt ir nurodydami kokių veiksmų pageidaujate, kad imtumėmės apie Jus tvarkomų duomenų atžvilgiu. Primename, kad Jūsų teisių įgyvendinimas gali būti apribotas, jeigu tai numato taikytinų teisės aktų reikalavimais. Kilus klausimams dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo maloniai prašome kreiptis į mus el. paštu info@findesk.lt
Be UAB Findeskas sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šią privatumo politiką.

Į VIRŠŲ